Skip to main content

स्वाध्याय उपलब्ध करणे विनंती

स्वाध्याय उपलब्ध करणे विनंती

by Santosh Bodkhe -
Number of replies: 0

आदरणीय सर/मॅडम 

घटक 6 तांत्रिक कौशल्य

घटक 7 अध्यापन शास्त्रीय कौशल्य 

घटक 8 मूल्यमापन कौशल्य 


या घटकांवरील स्वाध्याय   उपलब्ध होत नाहीत. कृपया Upload करून उपलब्ध करून द्यावेत ही विनंती.. 29 words