Skip to main content

Answer submit उपलब्ध नाही

Answer submit उपलब्ध नाही

by Santosh Bodkhe -
Number of replies: 1

आदरणीय सर/मॅडम.. 

माहितीचे विश्लेषण भाग-4

Answer submit tab उपलब्ध नसल्याने, घटक 12 विद्यार्थी लाभाच्या योजना लॉक आहे, पुढील प्रशिक्षण पूर्ण करता येत नाही. 

तरी सदर घटकासाठी Answer submit tab उपलब्ध व्हावी ही विनंती. 

33 words

In reply to Santosh Bodkhe

Re: Answer submit उपलब्ध नाही

by Anmol Bhoyar -

Firki हाताळण्यासाठी मार्गदर्शन करावे

4 words