Skip to main content

नियोजनात एकसूत्रीपणा आणण्याबाबत

नियोजनात एकसूत्रीपणा आणण्याबाबत

by Lingorao Soyam -
Number of replies: 0

सदर पी एल सी ट्रेनिंग ज्ञानाच्या दृष्टीने चांगली आहे परंतु स्थानिक पातळीवरील जिल्हा पातळीवरील तालुका पातळीवरील नियोजनकरावी 

17 words