Skip to main content

ICTC कोर्सचे प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.

ICTC कोर्सचे प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.

by Sandip Pakhare -
Number of replies: 0

माझा कोर्स १०० टक्के पूर्ण होऊनही अद्याप प्रमाणपत्रर मिळाले नाही.तरी मला प्रमाणपत्र मिळावे ही विनंती.

15 words